Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 februari 2012

14 februari 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 februari 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 277,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 februari 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,7 miljarder USD 4,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 341,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 870 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 84,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,3 miljarder EUR till 58,4 miljarder EUR. Onsdagen den 8 februari 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 115,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 109,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 219 miljarder EUR och ny inlåning på samma belopp och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,2 miljarder EUR (jämfört med 2,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 507,9 miljarder EUR (jämfört med 511,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 282,7 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, samt inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 10 februari 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 219,3 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 57,6 miljarder EUR respektive 5,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,7 miljarder EUR till 83,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.446 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 245.107 −905
2.1 Fordringar på IMF 85.520 −190
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 159.587 −715
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 100.629 194
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.936 −244
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.936 −244
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 787.255 −7.723
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 109.462 −6.117
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 676.505 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.213 −1.586
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 74 −20
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 70.338 −2.981
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 624.299 1.071
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 282.686 145
7.2 Andra värdepapper 341.613 925
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.176 0
9 Övriga tillgångar 349.598 4.246
Summa tillgångar 2.655.784 −6.343
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 869.974 −1.535
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 812.062 −3.173
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 83.209 −705
2.2 Inlåningsfacilitet 507.876 −3.562
2.3 Inlåning med fast löptid 219.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.977 1.095
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.215 197
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 94.255 450
5.1 Offentliga sektorn 84.121 517
5.2 Övriga skulder 10.133 −66
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 118.781 −3.693
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.014 1.473
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.319 −2.265
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.319 −2.265
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 214.318 2.202
11 Värderegleringskonton 394.028 0
12 Eget kapital 81.877 0
Summa skulder 2.655.784 −6.343
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media