Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 10. februārī

2012.14.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 10. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 277.5 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 9. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.7 mljrd. ASV dolāru 4.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 341.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 870 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 84.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.3 mljrd. euro (līdz 58.4 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 8. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 115.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 109.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 219 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 507.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 511.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 282.7 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem, kā arī pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēstajiem vērtspapīriem. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 10. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 219.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 57.6 mljrd. euro un 5.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 83.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,446 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 245,107 −905
2.1 SVF debitoru parādi 85,520 −190
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 159,587 −715
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 100,629 194
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,936 −244
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23,936 −244
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 787,255 −7,723
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 109,462 −6,117
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 676,505 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,213 −1,586
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 74 −20
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 70,338 −2,981
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 624,299 1,071
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 282,686 145
7.2 Pārējie vērtspapīri 341,613 925
8 Valdības parāds euro 31,176 0
9 Pārējie aktīvi 349,598 4,246
Kopā aktīvi 2,655,784 −6,343
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 869,974 −1,535
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 812,062 −3,173
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 83,209 −705
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 507,876 −3,562
2.3 Termiņnoguldījumi 219,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,977 1,095
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,215 197
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 94,255 450
5.1 Saistības pret valdību 84,121 517
5.2 Pārējās saistības 10,133 −66
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 118,781 −3,693
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,014 1,473
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,319 −2,265
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,319 −2,265
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 214,318 2,202
11 Pārvērtēšanas konti 394,028 0
12 Kapitāls un rezerves 81,877 0
Kopā pasīvi 2,655,784 −6,343
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem