Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. februarja 2012

14. februar 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. februarja 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 277,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
9. februar 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,7 mrd USD 4,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 341,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 870 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,5 milijarde EUR na 84,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,3 milijarde EUR na 58,4 milijarde EUR. V sredo, 8. februarja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 115,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 109,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 219 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,2 milijarde EUR (v primerjavi z 2,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 507,9 milijarde EUR (v primerjavi s 511,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 282,7 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in drugega programa nakupa kritih obveznic ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 10. februarja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 219,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 57,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 5,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,7 milijarde EUR na 83,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.446 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 245.107 −905
2.1 Terjatve do MDS 85.520 −190
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 159.587 −715
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 100.629 194
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 23.936 −244
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.936 −244
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 787.255 −7.723
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 109.462 −6.117
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 676.505 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.213 −1.586
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 74 −20
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 70.338 −2.981
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 624.299 1.071
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 282.686 145
7.2 Drugi vrednostni papirji 341.613 925
8 Dolg širše države v EUR 31.176 0
9 Druga sredstva 349.598 4.246
Skupaj sredstva 2.655.784 −6.343
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 869.974 −1.535
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 812.062 −3.173
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 83.209 −705
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 507.876 −3.562
2.3 Vezane vloge 219.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.977 1.095
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.215 197
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 94.255 450
5.1 Širša država 84.121 517
5.2 Druge obveznosti 10.133 −66
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 118.781 −3.693
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.014 1.473
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.319 −2.265
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.319 −2.265
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 214.318 2.202
11 Računi prevrednotenja 394.028 0
12 Kapital in rezerve 81.877 0
Skupaj obveznosti 2.655.784 −6.343
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije