Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 lutego 2012 r.

14 lutego 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10 lutego 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 277,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9 lutego 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,7 mld USD 4,1 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld EUR do poziomu 341,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,5 mld EUR do poziomu 870 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zwiększyły się o 0,5 mld EUR do poziomu 84,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,3 mld EUR do poziomu 58,4 mld EUR. W środę 8 lutego 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 115,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 109,5 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 219 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,2 mld EUR (wobec 2,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 507,9 mld EUR (wobec 511,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 282,7 mld EUR. Był to wynik rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 10 lutego 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 219,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 57,6 mld EUR i 5,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,7 mld EUR do poziomu 83,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.446 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 245.107 −905
2.1 Należności od MFW 85.520 −190
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 159.587 −715
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 100.629 194
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.936 −244
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 23.936 −244
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 787.255 −7.723
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 109.462 −6.117
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 676.505 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.213 −1.586
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 74 −20
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 70.338 −2.981
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 624.299 1.071
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 282.686 145
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 341.613 925
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.176 0
9 Pozostałe aktywa 349.598 4.246
Aktywa razem 2.655.784 −6.343
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 869.974 −1.535
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 812.062 −3.173
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 83.209 −705
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 507.876 −3.562
2.3 Depozyty terminowe 219.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.977 1.095
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.215 197
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 94.255 450
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 84.121 517
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.133 −66
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 118.781 −3.693
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.014 1.473
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.319 −2.265
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.319 −2.265
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 214.318 2.202
11 Różnice z wyceny 394.028 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.877 0
Pasywa razem 2.655.784 −6.343
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami