Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. únoru 2012

14. února 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. února 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,1 mld. EUR na 277,5 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
9. února 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,7 mld. USD 4,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 341,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,5 mld. EUR na 870 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 84,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 5,3 mld. EUR na 58,4 mld. EUR. Ve středu 8. února 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 115,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 109,5 mld. EUR. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 219 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,2 mld. EUR (oproti 2,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 507,9 mld. EUR (oproti 511,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 282,7 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je vypořádání nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry a druhého programu nákupu krytých dluhopisů a dále splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 10. února 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 219,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 57,6 mld. EUR, resp. 5,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,7 mld. EUR na 83,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 446 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 245 107 −905
2.1 Pohledávky za MMF 85 520 −190
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 159 587 −715
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 100 629 194
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 936 −244
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 936 −244
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 787 255 −7 723
5.1 Hlavní refinanční operace 109 462 −6 117
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 676 505 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 213 −1 586
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 74 −20
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 70 338 −2 981
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 624 299 1 071
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 282 686 145
7.2 Ostatní cenné papíry 341 613 925
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 176 0
9 Ostatní aktiva 349 598 4 246
Aktiva celkem 2 655 784 −6 343
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 869 974 −1 535
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 812 062 −3 173
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 83 209 −705
2.2 Vkladová facilita 507 876 −3 562
2.3 Termínované vklady 219 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 977 1 095
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 215 197
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 94 255 450
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 84 121 517
5.2 Ostatní závazky 10 133 −66
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 118 781 −3 693
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 014 1 473
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 319 −2 265
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 319 −2 265
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 214 318 2 202
11 Účty přecenění 394 028 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 877 0
Pasiva celkem 2 655 784 −6 343
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média