Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. februáru 2012

14. februára 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. februára 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 277,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. februára 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,7 mld. USD 4,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 341,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,5 mld. EUR na 870 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 0,5 mld. EUR na 84,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,3 mld. EUR na 58,4 mld. EUR. V stredu 8. februára 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 115,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 109,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 219 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,2 mld. EUR (v porovnaní s 2,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 507,9 mld. EUR (v porovnaní s 511,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 282,7 mld. EUR, a to v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ako aj splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 10. februára 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 219,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 57,6 mld. EUR a 5,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 0,7 mld. EUR na 83,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 446 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 245 107 −905
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 520 −190
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 159 587 −715
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 100 629 194
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 936 −244
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 23 936 −244
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 787 255 −7 723
5.1 Hlavné refinančné operácie 109 462 −6 117
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 676 505 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 213 −1 586
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 74 −20
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 70 338 −2 981
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 624 299 1 071
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 282 686 145
7.2 Ostatné cenné papiere 341 613 925
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 176 0
9 Ostatné aktíva 349 598 4 246
Úhrn aktív 2 655 784 −6 343
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 869 974 −1 535
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 812 062 −3 173
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 83 209 −705
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 507 876 −3 562
2.3 Termínované vklady 219 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 977 1 095
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 215 197
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 94 255 450
5.1 Verejná správa 84 121 517
5.2 Ostatné záväzky 10 133 −66
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 118 781 −3 693
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 014 1 473
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 319 −2 265
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 319 −2 265
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 214 318 2 202
11 Účty precenenia 394 028 0
12 Kapitál a rezervy 81 877 0
Úhrn pasív 2 655 784 −6 343
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá