Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 ноември 2011 г.

15 ноември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 2 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 11 ноември 2011 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,4 млрд. евро до 193,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
10 ноември 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара
10 ноември 2011 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 0,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 335,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 866,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 1,1 млрд. евро до 49,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 146,6 млрд. евро до 261 млрд. евро. На 9 ноември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 182,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 194,8 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 59,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 55,5 млрд. евро с матуритет 35 дни. На същата дата настъпи и падежът на срочни депозити в размер на 173,5 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 183 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2 млрд. евро (при 1,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 144,7 млрд. евро (при 288,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 3,8 млрд. евро до 246,1 млрд. евро. Увеличението се дължи на нетния резултат от заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 11 ноември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 186,8 млрд. евро и 59,2 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 159,6 млрд. евро до 294,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 823 −2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 229 210 −541
2.1 Вземания от МВФ 80 239 −31
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 148 971 −510
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 539 694
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 28 288 1 032
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 28 288 1 032
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 589 242 9 207
5.1 Основни операции по рефинансиране 194 765 11 992
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 392 481 −3 515
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 980 743
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 16 −13
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 89 087 3 559
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 581 238 2 850
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 246 065 3 839
7.2 Други ценни книжа 335 173 −989
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 966 0
9 Други активи 340 154 −1 804
Общо активи 2 343 547 14 995
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 866 452 −628
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 623 205 22 230
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 294 928 159 648
2.2 Депозитно улеснение 144 701 −143 727
2.3 Срочни депозити 183 000 9 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 575 −3 190
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 574 −1 518
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 57 944 −769
5.1 Сектор „Държавно управление“ 49 831 −1 147
5.2 Други задължения 8 113 377
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 51 883 2 448
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 982 1 325
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 906 −1 577
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 906 −1 577
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 208 360 −6 516
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 343 547 14 995
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите