Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 november 2011

15 november 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 november 2011 was de daling van EUR 2 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 193,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
10 november 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,5 miljard
10 november 2011 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 0,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 335,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 866,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1,1 miljard naar EUR 49,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 146,6 miljard naar EUR 261 miljard. Op woensdag 9 november 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 182,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 194,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 59,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 55,5 miljard, met een looptijd van 35 dagen, verrekend. Op dezelfde datum vervielen eveneens termijndeposito’s ter waarde van EUR 173,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 183 miljard aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2 miljard (vergeleken met EUR 1,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 144,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 288,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 3,8 miljard naar EUR 246,1 miljard. Deze stijging was het gevolg van het nettoresultaat van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten. In de week die eindigde op 11 november 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 186,8 miljard en die van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,2 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 159,6 miljard naar EUR 294,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.823 −2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 229.210 −541
2.1 Vorderingen op het IMF 80.239 −31
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 148.971 −510
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.539 694
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.288 1.032
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 28.288 1.032
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 589.242 9.207
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 194.765 11.992
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 392.481 −3.515
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.980 743
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 16 −13
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 89.087 3.559
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 581.238 2.850
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 246.065 3.839
7.2 Overige waardepapieren 335.173 −989
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.966 0
9 Overige activa 340.154 −1.804
Totaal activa 2.343.547 14.995
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 866.452 −628
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 623.205 22.230
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 294.928 159.648
2.2 Depositofaciliteit 144.701 −143.727
2.3 Termijndeposito's 183.000 9.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 575 −3.190
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.574 −1.518
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 57.944 −769
5.1 Overheid 49.831 −1.147
5.2 Overige verplichtingen 8.113 377
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 51.883 2.448
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.982 1.325
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.906 −1.577
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.906 −1.577
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 208.360 −6.516
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.343.547 14.995
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media