Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. novembra 2011

15. november 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. novembra 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 2 milijona EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,4 milijarde EUR na 193,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
10. november 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,5 mrd USD
10. november 2011 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 0,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 335,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 866,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 1,1 milijarde EUR na 49,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 146,6 milijarde EUR na 261 milijard EUR. V sredo, 9. novembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 182,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 194,8 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 59,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 55,5 milijarde EUR z zapadlostjo 35 dni. Na isti dan so zapadle tudi vezane vloge v višini 173,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 183 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2 milijardi EUR (v primerjavi z 1,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 144,7 milijarde EUR (v primerjavi z 288,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 3,8 milijarde EUR na 246,1 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru tega programa. Tako je v tednu, ki se je končal 11. novembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 186,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 59,2 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 159,6 milijarde EUR na 294,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.823 −2
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 229.210 −541
2.1 Terjatve do MDS 80.239 −31
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 148.971 −510
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.539 694
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 28.288 1.032
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 28.288 1.032
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 589.242 9.207
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 194.765 11.992
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 392.481 −3.515
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.980 743
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 16 −13
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 89.087 3.559
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 581.238 2.850
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 246.065 3.839
7.2 Drugi vrednostni papirji 335.173 −989
8 Dolg širše države v EUR 33.966 0
9 Druga sredstva 340.154 −1.804
Skupaj sredstva 2.343.547 14.995
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 866.452 −628
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 623.205 22.230
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 294.928 159.648
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 144.701 −143.727
2.3 Vezane vloge 183.000 9.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 575 −3.190
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.574 −1.518
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 57.944 −769
5.1 Širša država 49.831 −1.147
5.2 Druge obveznosti 8.113 377
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 51.883 2.448
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.982 1.325
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.906 −1.577
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.906 −1.577
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 208.360 −6.516
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.343.547 14.995
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije