Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 listopada 2011 r.

15 listopada 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11 listopada 2011 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 2 mln euro wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,4 mld euro do poziomu 193,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
10 listopada 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,5 mld USD 0,5 mld USD
10 listopada 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni - 0,4 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1 mld euro do poziomu 335,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld euro do poziomu 866,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 1,1 mld euro do poziomu 49,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 146,6 mld euro do poziomu 261 mld euro. W środę 9 listopada 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 182,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 194,8 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 59,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 55,5 mld euro, z terminem 35 dni. W tym samym dniu przypadł też termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 173,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 183 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2 mld euro (wobec 1,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 144,7 mld euro (wobec 288,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 3,8 mld euro do poziomu 246,1 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach tego programu. W związku z tym w tygodniu zakończonym 11 listopada 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 186,8 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,2 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 159,6 mld euro do poziomu 294,9 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.823 −2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 229.210 −541
2.1 Należności od MFW 80.239 −31
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 148.971 −510
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.539 694
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 28.288 1.032
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 28.288 1.032
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 589.242 9.207
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 194.765 11.992
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 392.481 −3.515
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.980 743
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 −13
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 89.087 3.559
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 581.238 2.850
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 246.065 3.839
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 335.173 −989
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.966 0
9 Pozostałe aktywa 340.154 −1.804
Aktywa razem 2.343.547 14.995
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 866.452 −628
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 623.205 22.230
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 294.928 159.648
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 144.701 −143.727
2.3 Depozyty terminowe 183.000 9.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 575 −3.190
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.574 −1.518
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 57.944 −769
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 49.831 −1.147
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.113 377
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 51.883 2.448
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.982 1.325
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.906 −1.577
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.906 −1.577
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 208.360 −6.516
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.343.547 14.995
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami