Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. novembru 2011

15. novembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. novembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 2 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate s účinnosťou od 27. septembra 2009).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,4 mld. EUR na 193,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
10. november 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD
10. november 2011 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1  mld. EUR na 335,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,6 mld. EUR na 866,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 1,1 mld. EUR na 49,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 146,6 mld. EUR na 261 mld. EUR. V stredu 9. novembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 182,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 194,8 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 59,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 55,5 mld. EUR so splatnosťou 35 dní. V ten istý deň boli splatné i  termínované vklady vo výške 173,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 183 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2 mld. EUR (v porovnaní s 1,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 144,7 mld. EUR (v porovnaní s 288,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov a splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 3,8 mld. EUR na 246,1 mld. EUR. V týždni končiacom sa 11. novembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 186,8 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov 59,2 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 159,6 mld. EUR na 294,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 823 −2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 229 210 −541
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 239 −31
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 148 971 −510
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 539 694
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 288 1 032
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 28 288 1 032
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 589 242 9 207
5.1 Hlavné refinančné operácie 194 765 11 992
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 392 481 −3 515
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 980 743
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 16 −13
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 89 087 3 559
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 581 238 2 850
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 246 065 3 839
7.2 Ostatné cenné papiere 335 173 −989
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 966 0
9 Ostatné aktíva 340 154 −1 804
Úhrn aktív 2 343 547 14 995
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 866 452 −628
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 623 205 22 230
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 294 928 159 648
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 144 701 −143 727
2.3 Termínované vklady 183 000 9 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 575 −3 190
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 574 −1 518
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 57 944 −769
5.1 Verejná správa 49 831 −1 147
5.2 Ostatné záväzky 8 113 377
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 51 883 2 448
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 982 1 325
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 906 −1 577
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 906 −1 577
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 208 360 −6 516
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 343 547 14 995
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá