SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. november 2011

15. november 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. november 2011, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 2 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld, der trådte i kraft den 27. september 2009).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 193,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
10. november 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,5 mia. USD 0,5 mia.
10. november 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage - USD 0,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), faldt med 1 mia. euro til 335,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 866,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1,1 mia. euro til 49,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 146,6 mia. euro til 261 mia. euro. Onsdag den 9. november 2011 udløb en primær markedsoperation på 182,8 mia. euro, og en ny på 194,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 59,1 mia. euro, og en ny på 55,5 mia. euro med en løbetid på 35 dage blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 173,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 183 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2 mia. euro (mod 1,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 144,7 mia. euro (mod 288,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 3,8 mia. euro til 246,1 mia. euro. Denne stigning skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb under Securities Markets Programme og indfrielsen af værdipapirer opkøbt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 11. november 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 186,8 mia. euro og 59,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 159,6 mia. euro til 294,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.823 −2
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 229.210 −541
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.239 −31
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 148.971 −510
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.539 694
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 28.288 1.032
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 28.288 1.032
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 589.242 9.207
5.1 Primære markedsoperationer 194.765 11.992
5.2 Langfristede markedsoperationer 392.481 −3.515
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.980 743
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 16 −13
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 89.087 3.559
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 581.238 2.850
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 246.065 3.839
7.2 Andre værdipapirer 335.173 −989
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.966 0
9 Andre aktiver 340.154 −1.804
Aktiver i alt 2.343.547 14.995
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 866.452 −628
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 623.205 22.230
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 294.928 159.648
2.2 Indlånsfacilitet 144.701 −143.727
2.3 Indskud med fast løbetid 183.000 9.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 575 −3.190
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.574 −1.518
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 57.944 −769
5.1 Offentlig forvaltning og service 49.831 −1.147
5.2 Andre forpligtelser 8.113 377
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 51.883 2.448
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.982 1.325
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.906 −1.577
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.906 −1.577
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 208.360 −6.516
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.343.547 14.995
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt