Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 november 2011

15 november 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 november 2011 motsvarade minskningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 193,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
10 november 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,5 miljarder USD 0,5 miljarder USD
10 november 2011 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 0,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 335,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 866,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 49,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 146,6 miljarder EUR till 261 miljarder EUR. Onsdagen den 9 november 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 182,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 194,8 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 59,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 55,5 miljarder EUR, med en löptid på 35 dagar. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 173,5 miljarder EUR och inlåning, till ett belopp av 183 miljarder EUR erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2 miljarder EUR (jämfört med 1,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 144,7 miljarder EUR (jämfört med 288,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 3,8 miljarder EUR till 246,1 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och inlösen av värdepapper inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 186,8 miljarder EUR respektive 59,2 miljarder EUR den vecka som slutade den 11 november 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 159,6 miljarder EUR till 294,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.823 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 229.210 −541
2.1 Fordringar på IMF 80.239 −31
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 148.971 −510
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.539 694
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 28.288 1.032
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 28.288 1.032
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 589.242 9.207
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 194.765 11.992
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 392.481 −3.515
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.980 743
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 16 −13
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 89.087 3.559
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 581.238 2.850
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 246.065 3.839
7.2 Andra värdepapper 335.173 −989
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.966 0
9 Övriga tillgångar 340.154 −1.804
Summa tillgångar 2.343.547 14.995
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 866.452 −628
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 623.205 22.230
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 294.928 159.648
2.2 Inlåningsfacilitet 144.701 −143.727
2.3 Inlåning med fast löptid 183.000 9.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 575 −3.190
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.574 −1.518
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 57.944 −769
5.1 Offentliga sektorn 49.831 −1.147
5.2 Övriga skulder 8.113 377
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 51.883 2.448
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.982 1.325
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.906 −1.577
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.906 −1.577
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 208.360 −6.516
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.343.547 14.995
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media