Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 април 2011 г.

12 април 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 8 април 2011 г., отразява извършената сделка със златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1,4 млрд. евро до 176 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,7 млрд. евро до 334,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,5 млрд. евро до 828,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4,3 млрд. евро до 60,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 21,4 млрд. евро до 300,1 млрд. евро. На 6 април 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 100,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 84,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 76,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 77 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 30,5 млрд. евро (при 26,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 137,5 млрд. евро. Това намаление се дължи на настъпването на падежа на ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 8 април 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 77 млрд. евро и 60,5 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 17,2 млрд. евро до 188,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 668 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 625 −2 247
2.1 Вземания от МВФ 74 199 77
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 145 426 −2 324
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 204 258
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 094 2 242
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 094 2 242
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 407 660 −16 381
5.1 Основни операции по рефинансиране 84 533 −15 906
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 322 855 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 249 −488
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 23 13
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 44 631 2 505
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 471 626 601
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 137 513 −55
7.2 Други ценни книжа 334 113 656
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 085 233
9 Други активи 296 517 −2 597
Общо активи 1 873 111 −15 385
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 828 523 2 526
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 296 183 −12 209
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 188 577 −17 179
2.2 Депозитно улеснение 30 522 4 468
2.3 Срочни депозити 77 000 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 84 2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 232 227
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 68 378 −4 578
5.1 Сектор „Държавно управление“ 60 625 −4 300
5.2 Други задължения 7 753 −278
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 735 −562
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 139 −171
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 041 −429
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 041 −429
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 613 0
10 Други задължения 177 997 −1 110
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 379 919
Общо пасиви 1 873 111 −15 385
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите