Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. aprila 2011

12. april 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. aprila 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica trgovanja z zlatimi kovanci s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1,4 milijarde EUR na 176 milijard EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,7 milijarde EUR na 334,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,5 milijarde EUR na 828,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,3 milijarde EUR na 60,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 21,4 milijarde EUR na 300,1 milijarde EUR. V sredo, 6. aprila 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 100,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 84,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 76,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 77 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 30,5 milijarde EUR (v primerjavi z 26,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 137,5 milijarde EUR. Do zmanjšanja je prišlo zaradi zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. V tednu, ki se je končal 8. aprila 2011, je tako vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 77 milijard EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,5 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 17,2 milijarde EUR na 188,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.668 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.625 −2.247
2.1 Terjatve do MDS 74.199 77
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 145.426 −2.324
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.204 258
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 23.094 2.242
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.094 2.242
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 407.660 −16.381
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 84.533 −15.906
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 322.855 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 249 −488
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 23 13
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 44.631 2.505
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 471.626 601
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 137.513 −55
7.2 Drugi vrednostni papirji 334.113 656
8 Dolg širše države v EUR 35.085 233
9 Druga sredstva 296.517 −2.597
Skupaj sredstva 1.873.111 −15.385
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 828.523 2.526
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 296.183 −12.209
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 188.577 −17.179
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 30.522 4.468
2.3 Vezane vloge 77.000 500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 84 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.232 227
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 68.378 −4.578
5.1 Širša država 60.625 −4.300
5.2 Druge obveznosti 7.753 −278
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.735 −562
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.139 −171
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.041 −429
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.041 −429
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.613 0
10 Druge obveznosti 177.997 −1.110
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.379 919
Skupaj obveznosti 1.873.111 −15.385
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije