Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. aprílu 2011

12. apríla 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. apríla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 milión EUR v dôsledku obchodov so zlatými mincami uskutočnených jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1,4 mld. EUR na 176 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,7 mld. EUR na 334,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,5 mld. EUR na 828,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 4,3 mld. EUR na 60,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 21,4 mld. EUR na 300,1 mld. EUR. V stredu 6. apríla 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 100,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 84,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné termínované vklady vo výške 76,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 77 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 30,5 mld. EUR (v porovnaní s 26,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nadobudnutia splatnosti cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi znížil o 0,1 mld. EUR na 137,5 mld. EUR. V týždni končiacom sa 8. apríla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 77 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,5 mld. EUR. Portfóliá programu pre trhy s cennými papiermi i programu nákupu krytých dlhopisov sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 17,2 mld. EUR na 188,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 668 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 625 −2 247
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 199 77
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 145 426 −2 324
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 204 258
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 094 2 242
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 23 094 2 242
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 407 660 −16 381
5.1 Hlavné refinančné operácie 84 533 −15 906
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 322 855 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 249 −488
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 23 13
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 44 631 2 505
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 471 626 601
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 137 513 −55
7.2 Ostatné cenné papiere 334 113 656
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 35 085 233
9 Ostatné aktíva 296 517 −2 597
Úhrn aktív 1 873 111 −15 385
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 828 523 2 526
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 296 183 −12 209
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 188 577 −17 179
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 30 522 4 468
2.3 Termínované vklady 77 000 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 84 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 232 227
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 68 378 −4 578
5.1 Verejná správa 60 625 −4 300
5.2 Ostatné záväzky 7 753 −278
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 735 −562
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 139 −171
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 041 −429
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 041 −429
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 613 0
10 Ostatné pasíva 177 997 −1 110
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 379 919
Úhrn pasív 1 873 111 −15 385
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá