Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 
8 april 2011

12 april 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 april 2011 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van het verhandelen van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 176 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 334,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,5 miljard naar EUR 828,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,3 miljard naar EUR 60,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 21,4 miljard naar EUR 300,1 miljard. Op woensdag 6 april 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 100,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 84,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 76,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 77 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 30,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 26,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 137,5 miljard. Deze daling was het gevolg van het vervallen van in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) aangekochte waardepapieren. In de week die eindigde op 8 april 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal respectievelijk EUR 77 miljard en EUR 60,5 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 17,2 miljard naar EUR 188,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.668 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.625 −2.247
2.1 Vorderingen op het IMF 74.199 77
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 145.426 −2.324
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.204 258
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.094 2.242
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 23.094 2.242
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 407.660 −16.381
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 84.533 −15.906
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 322.855 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 249 −488
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 23 13
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 44.631 2.505
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 471.626 601
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 137.513 −55
7.2 Overige waardepapieren 334.113 656
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.085 233
9 Overige activa 296.517 −2.597
Totaal activa 1.873.111 −15.385
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 828.523 2.526
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 296.183 −12.209
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 188.577 −17.179
2.2 Depositofaciliteit 30.522 4.468
2.3 Termijndeposito's 77.000 500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 84 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.232 227
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 68.378 −4.578
5.1 Overheid 60.625 −4.300
5.2 Overige verplichtingen 7.753 −278
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.735 −562
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.139 −171
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.041 −429
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.041 −429
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.613 0
10 Overige passiva 177.997 −1.110
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.379 919
Totaal passiva 1.873.111 −15.385
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media