Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 kwietnia 2011 r.

12 kwietnia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 8 kwietnia 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z transakcji dotyczących złotych monet zawartych przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zmalała o 1,4 mld euro do poziomu 176 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,7 mld euro do poziomu 334,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,5 mld euro do poziomu 828,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,3 mld euro do poziomu 60,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 21,4 mld euro do poziomu 300,1 mld euro. W środę 6 kwietnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 100,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 84,5 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 76,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 77 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (wobec 0,7 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 30,5 mld euro (wobec 26,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld euro do poziomu 137,5 mld euro. Spadek ten wynikał z zapadnięcia papierów wartościowych zakupionych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 8 kwietnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 77 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,5 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 17,2 mld euro do poziomu 188,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.668 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.625 −2.247
2.1 Należności od MFW 74.199 77
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 145.426 −2.324
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.204 258
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.094 2.242
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 23.094 2.242
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 407.660 −16.381
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 84.533 −15.906
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 322.855 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 249 −488
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 23 13
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 44.631 2.505
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 471.626 601
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 137.513 −55
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 334.113 656
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.085 233
9 Pozostałe aktywa 296.517 −2.597
Aktywa razem 1.873.111 −15.385
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 828.523 2.526
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 296.183 −12.209
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 188.577 −17.179
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 30.522 4.468
2.3 Depozyty terminowe 77.000 500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 84 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.232 227
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 68.378 −4.578
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 60.625 −4.300
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.753 −278
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.735 −562
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.139 −171
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 14.041 −429
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 14.041 −429
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 52.613 0
10 Pozostałe pasywa 177.997 −1.110
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 81.379 919
Pasywa razem 1.873.111 −15.385
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami