Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 april 2011

12 april 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 8 april 2011 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) handel med guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 176 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 334,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,5 miljarder EUR till 828,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,3 miljarder EUR till 60,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 21,4 miljarder EUR till 300,1 miljarder EUR. Onsdagen den 6 april 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 100,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 84,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 76,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 77 miljarder EUR och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 30,5 miljarder EUR (jämfört med 26,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 137,5 miljarder EUR. Denna minskning berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för värdepappersprogrammet förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 77 miljarder EUR respektive 60,5 miljarder EUR den vecka som slutade den 8 april 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 17,2 miljarder EUR till 188,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.668 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.625 −2.247
2.1 Fordringar på IMF 74.199 77
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 145.426 −2.324
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.204 258
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.094 2.242
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.094 2.242
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 407.660 −16.381
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 84.533 −15.906
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 322.855 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 249 −488
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 23 13
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 44.631 2.505
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 471.626 601
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 137.513 −55
7.2 Andra värdepapper 334.113 656
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.085 233
9 Övriga tillgångar 296.517 −2.597
Summa tillgångar 1.873.111 −15.385
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 828.523 2.526
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 296.183 −12.209
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 188.577 −17.179
2.2 Inlåningsfacilitet 30.522 4.468
2.3 Inlåning med fast löptid 77.000 500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 84 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.232 227
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 68.378 −4.578
5.1 Offentliga sektorn 60.625 −4.300
5.2 Övriga skulder 7.753 −278
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.735 −562
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.139 −171
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.041 −429
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.041 −429
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.613 0
10 Övriga skulder 177.997 −1.110
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.379 919
Summa skulder 1.873.111 −15.385
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media