SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. april 2011

12. april 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. april 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Stigningen skyldtes en centralbank i Eurosystemets handel med guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,4 mia. euro til 176 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,7 mia. euro til 334,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,5 mia. euro til 828,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,3 mia. euro til 60,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 21,4 mia. euro til 300,1 mia. euro. Onsdag den 6. april 2011 udløb en primær markedsoperation på 100,4 mia. euro, og en ny på 84,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 76,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 77 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 30,5 mia. euro (mod 26,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 137,5 mia. euro. Faldet skyldtes forfaldne værdipapirer opkøbt under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 8. april 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 77 mia. euro og 60,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 17,2 mia. euro til 188,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.668 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.625 −2.247
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.199 77
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 145.426 −2.324
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.204 258
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.094 2.242
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.094 2.242
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 407.660 −16.381
5.1 Primære markedsoperationer 84.533 −15.906
5.2 Langfristede markedsoperationer 322.855 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 249 −488
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 23 13
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 44.631 2.505
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 471.626 601
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 137.513 −55
7.2 Andre værdipapirer 334.113 656
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.085 233
9 Andre aktiver 296.517 −2.597
Aktiver i alt 1.873.111 −15.385
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 828.523 2.526
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 296.183 −12.209
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 188.577 −17.179
2.2 Indlånsfacilitet 30.522 4.468
2.3 Indskud med fast løbetid 77.000 500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 84 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.232 227
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 68.378 −4.578
5.1 Offentlig forvaltning og service 60.625 −4.300
5.2 Andre forpligtelser 7.753 −278
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.735 −562
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.139 −171
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.041 −429
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.041 −429
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.613 0
10 Andre forpligtelser 177.997 −1.110
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.379 919
Passiver i alt 1.873.111 −15.385
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt