Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. dubnu 2011

12. dubna 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. dubna 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR obchodování se zlatými mincemi jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 1,4 mld. EUR na 176 mld. EUR v důsledku klientských a portfoliových transakcí.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 334,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,5 mld. EUR na 828,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,3 mld. EUR na 60,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 21,4 mld. EUR na 300,1 mld. EUR. Ve středu 6. dubna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 100,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 84,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 76,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 77 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 30,5 mld. EUR (oproti 26,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) klesl o 0,1 mld. EUR na 137,5 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splatností cenných papírů koupených v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 8. dubna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 77 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,5 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 17,2 mld. EUR na 188,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 668 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 625 −2 247
2.1 Pohledávky za MMF 74 199 77
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 145 426 −2 324
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 204 258
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 094 2 242
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 094 2 242
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 407 660 −16 381
5.1 Hlavní refinanční operace 84 533 −15 906
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 322 855 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 249 −488
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 23 13
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 44 631 2 505
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 471 626 601
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 137 513 −55
7.2 Ostatní cenné papíry 334 113 656
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 35 085 233
9 Ostatní aktiva 296 517 −2 597
Aktiva celkem 1 873 111 −15 385
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 828 523 2 526
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 296 183 −12 209
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 188 577 −17 179
2.2 Vkladová facilita 30 522 4 468
2.3 Termínované vklady 77 000 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 84 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 232 227
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 68 378 −4 578
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 60 625 −4 300
5.2 Ostatní závazky 7 753 −278
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 735 −562
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 139 −171
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 14 041 −429
8.1 Vklady a ostatní závazky 14 041 −429
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 613 0
10 Ostatní pasiva 177 997 −1 110
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 379 919
Pasiva celkem 1 873 111 −15 385
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média