Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 8. aprīlī

2011. gada 12. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 8. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 176 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 334.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.5 mljrd. euro (līdz 828.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.3 mljrd. euro (līdz 60.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 21.4 mljrd. euro (līdz 300.1 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 6. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 100.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 84.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 76.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 77 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 30.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 26.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 137.5 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 8. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 77 mljrd. euro un 60.5 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 17.2 mljrd. euro (līdz 188.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,668 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,625 −2,247
2.1 SVF debitoru parādi 74,199 77
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 145,426 −2,324
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,204 258
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,094 2,242
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23,094 2,242
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 407,660 −16,381
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 84,533 −15,906
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 322,855 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 249 −488
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 23 13
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 44,631 2,505
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 471,626 601
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 137,513 −55
7.2 Pārējie vērtspapīri 334,113 656
8 Valdības parāds euro 35,085 233
9 Pārējie aktīvi 296,517 −2,597
Kopā aktīvi 1,873,111 −15,385
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 828,523 2,526
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 296,183 −12,209
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 188,577 −17,179
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 30,522 4,468
2.3 Termiņnoguldījumi 77,000 500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 84 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,232 227
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 68,378 −4,578
5.1 Saistības pret valdību 60,625 −4,300
5.2 Pārējās saistības 7,753 −278
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,735 −562
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,139 −171
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,041 −429
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,041 −429
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,613 0
10 Pārējās saistības 177,997 −1,110
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,379 919
Kopā pasīvi 1,873,111 −15,385
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem