Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 септември 2009 г.

22 септември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 53 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 18 септември 2009 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на злато от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,5 млрд. евро до 190,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
16 септември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 14,9 млрд. швейцарски франка 11,3 млрд. швейцарски франка
17 септември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 41,6 млрд. щатски долара 41,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 304,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,7 млрд. евро до 767,5 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 6,7 млрд. евро до 134,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,6 млрд. евро до 594,8 млрд. евро. На 16 септември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 93,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 87,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 89 млрд. евро (при почти същата стойност през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,6 млрд. евро до 12,8 млрд. евро през седмицата, която приключва на 18 септември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 6,8 млрд. евро до 236,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 231 971 −53
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 196 666 −1 469
2.1 Вземания от МВФ 63 313 −2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 353 −1 467
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 59 131 916
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 612 −721
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 612 −721
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 683 837 −5 419
5.1 Основни операции по рефинансиране 87 800 −5 485
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 595 862 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 149 64
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 25 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 686 664
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 317 451 847
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 12 779 1 639
7.2 Други ценни книжа 304 672 −793
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 227 388 −4 265
Общо активи 1 792 972 −9 501
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 767 516 −1 722
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 325 234 −6 621
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 236 238 −6 799
2.2 Депозитно улеснение 88 995 180
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 169 −38
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 145 745 7 388
5.1 Сектор „Държавно управление“ 134 357 6 668
5.2 Други задължения 11 388 719
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 83 366 −5 982
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 150 1 082
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 999 −1 145
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 999 −1 145
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 481 0
10 Други задължения 144 557 −2 463
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 959 0
Общо пасиви 1 792 972 −9 501
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите