SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. september 2009

22. september 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. september 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 53 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 190,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
16. september 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 14,9 mia. CHF 11,3 mia.
17. september 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 41,6 mia. USD 41,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,8 mia. euro til 304,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,7 mia. euro til 767,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 6,7 mia. euro til 134,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,6 mia. euro til 594,8 mia. euro. Onsdag den 16. september 2009 udløb en primær markedsoperation på 93,3 mia. euro, og en ny på 87,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 89 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,6 mia. euro til 12,8 mia. euro i ugen, der sluttede den 18. september 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,8 mia. euro til 236,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 231.971 −53
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 196.666 −1.469
2.1 Tilgodehavender hos IMF 63.313 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.353 −1.467
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 59.131 916
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.612 −721
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.612 −721
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 683.837 −5.419
5.1 Primære markedsoperationer 87.800 −5.485
5.2 Langfristede markedsoperationer 595.862 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 149 64
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 25 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.686 664
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 317.451 847
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 12.779 1.639
7.2 Andre værdipapirer 304.672 −793
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 227.388 −4.265
Aktiver i alt 1.792.972 −9.501
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 767.516 −1.722
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 325.234 −6.621
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 236.238 −6.799
2.2 Indlånsfacilitet 88.995 180
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 169 −38
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.745 7.388
5.1 Offentlig forvaltning og service 134.357 6.668
5.2 Andre forpligtelser 11.388 719
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 83.366 −5.982
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.150 1.082
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.999 −1.145
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.999 −1.145
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.481 0
10 Andre forpligtelser 144.557 −2.463
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.959 0
Passiver i alt 1.792.972 −9.501
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt