Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. septembru 2009

22. septembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. septembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 53 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlata ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,5 mld. EUR na 190,2 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
16. septembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 14,9 mld. CHF 11,3 mld. CHF
17. septembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 41,6 mld. USD 41,3 mld. USD

Eurosystém uskutočnil uvedené obchody na dodanie likvidity v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa znížil o 0,8 mld. EUR na 304,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,7 mld. EUR na 767,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 6,7 mld. EUR na 134,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,6 mld. EUR na 594,8 mld. EUR. V stredu 16. septembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 93,3 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 87,8 mld.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 89 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 18. septembra 2009 zvýšil o 1,6 mld. EUR na 12,8 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 6,8 mld. EUR na 236,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 231 971 −53
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 196 666 −1 469
2.1 Pohľadávky voči MMF 63 313 −2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 353 −1 467
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 59 131 916
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 612 −721
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 612 −721
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 683 837 −5 419
5.1 Hlavné refinančné operácie 87 800 −5 485
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 595 862 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 149 64
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 25 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 686 664
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 317 451 847
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 12 779 1 639
7.2 Ostatné cenné papiere 304 672 −793
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 227 388 −4 265
Úhrn aktív 1 792 972 −9 501
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 767 516 −1 722
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 325 234 −6 621
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 236 238 −6 799
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 88 995 180
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 169 −38
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 145 745 7 388
5.1 Verejná správa 134 357 6 668
5.2 Ostatné záväzky 11 388 719
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 83 366 −5 982
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 150 1 082
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 999 −1 145
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 999 −1 145
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 481 0
10 Ostatné pasíva 144 557 −2 463
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 959 0
Úhrn pasív 1 792 972 −9 501
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá