Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. září 2009

22. září 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. září 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 53 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlata jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,5 mld. EUR na 190,2 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
16. září 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 14,9 mld. CHF 11,3 mld. CHF
17. září 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 41,6 mld. USD 41,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 304,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1,7 mld. EUR na 767,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 6,7 mld. EUR na 134,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 5,6 mld. EUR na 594,8 mld. EUR. Ve středu 16. září 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 93,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 87,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 89 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný).

V týdnu končícím 18. září 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,6 mld. EUR na 12,8 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,8 mld. EUR na 236,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 231 971 −53
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 196 666 −1 469
2.1 Pohledávky za MMF 63 313 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 353 −1 467
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 59 131 916
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 612 −721
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 612 −721
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 683 837 −5 419
5.1 Hlavní refinanční operace 87 800 −5 485
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 595 862 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 149 64
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 25 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 686 664
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 317 451 847
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 12 779 1 639
7.2 Ostatní cenné papíry 304 672 −793
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 227 388 −4 265
Aktiva celkem 1 792 972 −9 501
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 767 516 −1 722
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 325 234 −6 621
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 236 238 −6 799
2.2 Vkladová facilita 88 995 180
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 169 −38
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 145 745 7 388
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 134 357 6 668
5.2 Ostatní závazky 11 388 719
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 83 366 −5 982
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 150 1 082
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 999 −1 145
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 999 −1 145
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 481 0
10 Ostatní pasiva 144 557 −2 463
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 959 0
Pasiva celkem 1 792 972 −9 501
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média