Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 września 2009 r.

22 września 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18 września 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 53 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złota przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld euro do poziomu 190,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
16 września 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 14,9 mld CHF 11,3 mld CHF
17 września 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 41,6 mld USD 41,3 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,8 mld euro do poziomu 304,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,7 mld euro do poziomu 767,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 6,7 mld euro do poziomu 134,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,6 mld euro do poziomu 594,8 mld euro. W środę 16 września 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 93,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 87,8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu); wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 89 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 18 września 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,6 mld euro do poziomu 12,8 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 6,8 mld euro do poziomu 236,2 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 231.971 −53
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 196.666 −1.469
2.1 Należności od MFW 63.313 −2
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 133.353 −1.467
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 59.131 916
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.612 −721
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.612 −721
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 683.837 −5.419
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 87.800 −5.485
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 595.862 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 149 64
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 25 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.686 664
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 317.451 847
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 12.779 1.639
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 304.672 −793
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 227.388 −4.265
Aktywa razem 1.792.972 −9.501
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 767.516 −1.722
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 325.234 −6.621
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 236.238 −6.799
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 88.995 180
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 169 −38
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 145.745 7.388
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 134.357 6.668
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.388 719
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 83.366 −5.982
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.150 1.082
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.999 −1.145
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.999 −1.145
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.481 0
10 Pozostałe pasywa 144.557 −2.463
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.959 0
Pasywa razem 1.792.972 −9.501
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami