Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 18. septembrī

2009. gada 22. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 18. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 53 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 190.2 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 16. septembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 14.9 mljrd. Šveices franku 11.3 mljrd. Šveices franku
2009. gada 17. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 41.6 mljrd. ASV dolāru 41.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošus darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 304.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 767.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 6.7 mljrd. euro (līdz 134.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 594.8 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 16. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 93.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 87.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 89 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 18. septembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 12.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.8 mljrd. euro (līdz 236.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 231,971 −53
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 196,666 −1,469
2.1 SVF debitoru parādi 63,313 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,353 −1,467
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 59,131 916
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,612 −721
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,612 −721
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 683,837 −5,419
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 87,800 −5,485
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 595,862 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 149 64
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 25 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,686 664
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 317,451 847
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 12,779 1,639
7.2 Pārējie vērtspapīri 304,672 −793
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 227,388 −4,265
Kopā aktīvi 1,792,972 −9,501
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 767,516 −1,722
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 325,234 −6,621
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 236,238 −6,799
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 88,995 180
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 169 −38
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,745 7,388
5.1 Saistības pret valdību 134,357 6,668
5.2 Pārējās saistības 11,388 719
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 83,366 −5,982
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,150 1,082
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,999 −1,145
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,999 −1,145
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,481 0
10 Pārējās saistības 144,557 −2,463
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,959 0
Kopā pasīvi 1,792,972 −9,501
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem