Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 september 2009

22 september 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 18 september 2009 motsvarade minskningen på 53 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guld av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 190,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
16 september 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 14,9 miljarder CHF 11,3 miljarder CHF
17 september 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 41,6 miljarder USD 41,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 304,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 767,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 6,7 miljarder EUR till 134,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,6 miljarder EUR till 594,8 miljarder EUR. Onsdagen den 16 september 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 93,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 87,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 89 miljarder EUR (ungefär samma som föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 12,8 miljarder EUR för den vecka som slutade den 18 september 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 6,8 miljarder EUR till 236,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 231.971 −53
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 196.666 −1.469
2.1 Fordringar på IMF 63.313 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.353 −1.467
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 59.131 916
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.612 −721
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.612 −721
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 683.837 −5.419
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 87.800 −5.485
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 595.862 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 149 64
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 25 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.686 664
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 317.451 847
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 12.779 1.639
7.2 Andra värdepapper 304.672 −793
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 227.388 −4.265
Summa tillgångar 1.792.972 −9.501
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 767.516 −1.722
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 325.234 −6.621
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 236.238 −6.799
2.2 Inlåningsfacilitet 88.995 180
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 169 −38
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.745 7.388
5.1 Offentliga sektorn 134.357 6.668
5.2 Övriga skulder 11.388 719
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 83.366 −5.982
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.150 1.082
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.999 −1.145
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.999 −1.145
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.481 0
10 Övriga skulder 144.557 −2.463
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.959 0
Summa skulder 1.792.972 −9.501
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media