Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 september 2009

22 september 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 18 september 2009 was de daling van EUR 53 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 190,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
16 september 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 14,9 miljard CHF 11,3 miljard
17 september 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 41,6 miljard USD 41,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 304,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 767,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 6,7 miljard naar EUR 134,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,6 miljard naar EUR 594,8 miljard. Op woensdag 16 september 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 93,3 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 87,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 89 miljard bedroeg (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 18 september 2009 met EUR 1,6 miljard naar EUR 12,8 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,8 miljard naar EUR 236,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 231.971 −53
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 196.666 −1.469
2.1 Vorderingen op het IMF 63.313 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.353 −1.467
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 59.131 916
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.612 −721
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.612 −721
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 683.837 −5.419
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 87.800 −5.485
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 595.862 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 149 64
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 25 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.686 664
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 317.451 847
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 12.779 1.639
7.2 Overige waardepapieren 304.672 −793
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 227.388 −4.265
Totaal activa 1.792.972 −9.501
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 767.516 −1.722
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 325.234 −6.621
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 236.238 −6.799
2.2 Depositofaciliteit 88.995 180
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 169 −38
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.745 7.388
5.1 Overheid 134.357 6.668
5.2 Overige verplichtingen 11.388 719
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 83.366 −5.982
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.150 1.082
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.999 −1.145
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.999 −1.145
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.481 0
10 Overige passiva 144.557 −2.463
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.959 0
Totaal passiva 1.792.972 −9.501
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media