Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. septembra 2009

22. september 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. septembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 53 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata v eni centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlata v drugi centralni banki Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 190,2 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
16. september 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 14,9 mrd CHF 11,3 mrd CHF
17. september 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 41,6 mrd USD 41,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 304,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,7 milijarde EUR na 767,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 6,7 milijarde EUR na 134,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,6 milijarde EUR na 594,8 milijarde EUR. V sredo, 16. septembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 93,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 87,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 89 milijard EUR (prav tako približno enako kot prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 18. septembra 2009, povečala za 1,6 milijarde EUR na 12,8 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 6,8 milijarde EUR na 236,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 231.971 −53
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 196.666 −1.469
2.1 Terjatve do MDS 63.313 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.353 −1.467
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 59.131 916
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.612 −721
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.612 −721
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 683.837 −5.419
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 87.800 −5.485
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 595.862 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 149 64
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 25 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.686 664
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 317.451 847
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 12.779 1.639
7.2 Drugi vrednostni papirji 304.672 −793
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 227.388 −4.265
Skupaj sredstva 1.792.972 −9.501
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 767.516 −1.722
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 325.234 −6.621
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 236.238 −6.799
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 88.995 180
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 169 −38
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 145.745 7.388
5.1 Širša država 134.357 6.668
5.2 Druge obveznosti 11.388 719
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 83.366 −5.982
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.150 1.082
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.999 −1.145
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.999 −1.145
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.481 0
10 Druge obveznosti 144.557 −2.463
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.959 0
Skupaj obveznosti 1.792.972 −9.501
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije