Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 ноември 2008 г.

11 ноември 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 7 ноември 2008 г., отразява предимно нетната покупка на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 22,8 млрд. евро до 361,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 6 ноември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 10 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 70,8 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. В същия ден настъпи падежът на друга обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 92,1 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 58,6 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Също на 6 ноември 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари на стойност 14,5 млрд. щатски долара и бе договорена нова операция на стойност 1 млрд. щатски долара с матуритет седем дни; в същия ден бе договорена и друга валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,7 млрд. щатски долара с матуритет 84 дни. Тези две валутни суап операции не се отразиха на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 5 ноември 2008 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 18,8 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 21,2 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. На 7 ноември 2008 г., петък, бе договорена валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 1,1 млрд. швейцарски франка с матуритет 84 дни. Тези операции бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отразиха върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,7 млрд. евро до 118,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 1,6 млрд. евро до 729,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 19,6 млрд. евро до 75,7 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 62,2 млрд. евро до 497,9 млрд. евро. На 5 ноември 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 325,1 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 312 млрд. евро. На 7 ноември 2008 г., петък, настъпи падежът на операция по рефинансиране със специален срок в размер на 120 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 20,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 8,4 млрд. евро (при 11,2 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 225,5 млрд. евро (при 279,4 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 27,1 млрд. евро до 152,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 220 193 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 155 783 619
2.1 Вземания от МВФ 10 051 301
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 145 732 318
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 226 525 20 697
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 11 426 194
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 11 426 194
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 723 410 −116 183
5.1 Основни операции по рефинансиране 312 790 −13 775
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 402 168 −99 622
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 8 441 −2 788
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 67 356 3 730
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 118 661 1 746
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 442 1
9 Други активи 379 570 −1 885
Общо активи 1 940 367 −91 081
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 729 294 1 588
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 377 887 −81 032
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 152 351 −27 092
2.2 Депозитно улеснение 225 500 −53 912
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 36 −28
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 273 65
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 86 873 −22 494
5.1 Сектор „Държавно управление“ 75 728 −19 634
5.2 Други задължения 11 145 −2 860
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 315 863 12 482
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута −880 −1 560
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 746 40
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 746 40
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 168 559 −173
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 683 3
Общо пасиви 1 940 367 −91 081
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите