Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 7. novembrī

2008. gada 11. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 7. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 22.8 mljrd. euro (līdz 361.1 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 6. novembrī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 10 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 70.8 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Tajā pašā dienā vēl vienam likviditāti palielinošam reversajam darījumam 92.1 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 58.6 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Ceturtdien, 2008. gada 6. novembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 14.5 mljrd. euro apmērā arī pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 1 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Tajā pašā dienā tika noslēgta vēl viena valūtas mijmaiņas operācija (EUR/USD) 0.7 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Šīs divas valūtas mijmaiņas operācijas neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2008. gada 5. novembrī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 18.8 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 21.2 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Piektdien, 2008. gada 7. novembrī tika noslēgta valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) 1.1 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 84 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 118.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 729.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 19.6 mljrd. euro (līdz 75.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 62.2 mljrd. euro (līdz 497.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 5. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 325.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 312 mljrd. euro apmērā. Piektdien, 2008. gada 7. novembrī īpaša termiņa refinansēšanas operācijai 120 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna īpaša termiņa refinansēšanas operācija 20.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 8.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 11.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 225.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 279.4 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 27.1 mljrd. euro (līdz 152.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 220,193 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 155,783 619
2.1 SVF debitoru parādi 10,051 301
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 145,732 318
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 226,525 20,697
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,426 194
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11,426 194
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 723,410 −116,183
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 312,790 −13,775
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 402,168 −99,622
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 8,441 −2,788
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 12 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 67,356 3,730
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 118,661 1,746
8 Valdības parāds euro 37,442 1
9 Pārējie aktīvi 379,570 −1,885
Kopā aktīvi 1,940,367 −91,081
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 729,294 1,588
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 377,887 −81,032
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 152,351 −27,092
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 225,500 −53,912
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 36 −28
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 273 65
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 86,873 −22,494
5.1 Saistības pret valdību 75,728 −19,634
5.2 Pārējās saistības 11,145 −2,860
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 315,863 12,482
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem −880 −1,560
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,746 40
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,746 40
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,384 0
10 Pārējās saistības 168,559 −173
11 Pārvērtēšanas konti 168,685 0
12 Kapitāls un rezerves 71,683 3
Kopā pasīvi 1,940,367 −91,081
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem