Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. novembra 2008

11. november 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. novembra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je predvsem posledica neto nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 22,8 milijarde EUR na 361,1 milijarde EUR. V četrtek, 6. novembra 2008, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 10 milijard USD in poravnana je bila nova transakcija v višini 70,8 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Na isti dan je zapadla tudi povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 92,1 milijarde USD in poravnana je bila nova transakcija v višini 58,6 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. Ravno tako v četrtek, 6. novembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 14,5 milijarde USD in poravnana je bila nova v višini 1 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni, na isti dan pa je bila poravnana tudi operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,7 milijarde USD z zapadlostjo 84 dni. Ti dve operaciji valutne zamenjave nista vplivali na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 5. novembra 2008, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 18,8 milijarde CHF in poravnana je bila nova operacija v višini 21,2 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. V petek, 7. novembra 2008, je bila poravnana operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 1,1 milijarde CHF z zapadlostjo 84 dni. Ti dve operaciji je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,7 milijarde EUR na 118,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,6 milijarde EUR na 729,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 19,6 milijarde EUR na 75,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 62,2 milijarde EUR na 497,9 milijarde EUR. V sredo, 5. novembra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 325,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 312 milijard EUR. V petek, 7. novembra 2008, je zapadla operacija refinanciranja s posebnim rokom zapadlosti v višini 120 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 20,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 8,4 milijarde EUR (v primerjavi z 11,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 225,5 milijarde EUR (v primerjavi z 279,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 27,1 milijarde EUR na 152,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 220.193 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 155.783 619
2.1 Terjatve do MDS 10.051 301
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 145.732 318
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 226.525 20.697
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 11.426 194
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.426 194
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 723.410 −116.183
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 312.790 −13.775
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 402.168 −99.622
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 8.441 −2.788
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 12 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 67.356 3.730
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 118.661 1.746
8 Dolg širše države v EUR 37.442 1
9 Druga sredstva 379.570 −1.885
Skupaj sredstva 1.940.367 −91.081
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 729.294 1.588
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 377.887 −81.032
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 152.351 −27.092
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 225.500 −53.912
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 36 −28
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 273 65
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 86.873 −22.494
5.1 Širša država 75.728 −19.634
5.2 Druge obveznosti 11.145 −2.860
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 315.863 12.482
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti −880 −1.560
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.746 40
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.746 40
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 168.559 −173
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.683 3
Skupaj obveznosti 1.940.367 −91.081
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije