Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 november 2008

11 november 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 7 november 2008 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de netto aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 22,8 miljard naar EUR 361,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 6 november 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 10 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 70,8 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een verdere in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 92,1 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 58,6 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Ook verviel op donderdag 6 november 2008 een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 14,5 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 1 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend en werd op dezelfde dag een verdere EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,7 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze twee deviezenswaptransacties hadden geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 5 november 2008 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 18,8 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 21,2 miljard, met een looptijd van 7 dagen, verrekend. Op vrijdag 7 november 2008 werd een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 1,1 miljard, met een looptijd van 84 dagen, verrekend. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en hadden geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,7 miljard naar EUR 118,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,6 miljard naar EUR 729,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 19,6 miljard naar EUR 75,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 62,2 miljard naar EUR 497,9 miljard. Op woensdag 5 november 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 325,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 312 miljard verrekend. Op vrijdag 7 november 2008 verviel een herfinancieringstransactie van EUR 120 miljard met bijzondere termijn en werd een nieuwe transactie van EUR 20,4 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 8,4 miljard (vergeleken met EUR 11,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 225,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 279,4 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 27,1 miljard naar EUR 152,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 220.193 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 155.783 619
2.1 Vorderingen op het IMF 10.051 301
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 145.732 318
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 226.525 20.697
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.426 194
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 11.426 194
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 723.410 −116.183
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 312.790 −13.775
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 402.168 −99.622
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 8.441 −2.788
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 12 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 67.356 3.730
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.661 1.746
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.442 1
9 Overige activa 379.570 −1.885
Totaal activa 1.940.367 −91.081
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 729.294 1.588
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 377.887 −81.032
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 152.351 −27.092
2.2 Depositofaciliteit 225.500 −53.912
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 36 −28
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 273 65
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 86.873 −22.494
5.1 Overheid 75.728 −19.634
5.2 Overige verplichtingen 11.145 −2.860
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 315.863 12.482
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta −880 −1.560
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.746 40
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.746 40
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.384 0
10 Overige passiva 168.559 −173
11 Herwaarderingsrekeningen 168.685 0
12 Kapitaal en reserves 71.683 3
Totaal passiva 1.940.367 −91.081
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media