SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. november 2008

11. november 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. november 2008, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Stigningen afspejlede hovedsagelig en centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 22,8 mia. euro til 361,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 6. november 2008 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 10 mia. dollar, og en ny på 70,8 mia. dollar med en løbetid på 84 dage blev afviklet. Samme dag udløb yderligere en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 92,1 mia. dollar, og en ny på 58,6 mia. dollar med en løbetid på syv dage blev afviklet. Torsdag den 6. november 2008 udløb desuden en EUR/USD-valutaswap på 14,5 mia. dollar, og en ny operation på 1 mia. dollar med en løbetid på syv dage blev afviklet. Samme dag blev endnu en EUR/USD-valutaswap på 0,7 mia. dollar med en løbetid på 84 dage afviklet. Disse to valutaswaps havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 5. november 2008 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 18,8 mia. schweiziske franc, og en ny operation på 21,2 mia. schweiziske franc med en løbetid på syv dage blev afviklet. Fredag den 7. november 2008 blev en EUR/CHF-valutaswap i schweiziske franc på 1,1 mia. schweiziske franc med en løbetid på 84 dage afviklet. Disse operationer blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,7 mia. euro til 118,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,6 mia. euro til 729,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 19,6 mia. euro til 75,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 62,2 mia. euro til 497,9 mia. euro. Onsdag den 5. november 2008 udløb en primær markedsoperation på 325,1 mia. euro, og en ny på 312 mia. euro blev afviklet. Fredag den 7. november 2008 udløb en markedsoperation på særlige vilkår på 120 mia. euro, og en ny på 20,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 8,4 mia. euro (mod 11,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 225,5 mia. euro (mod 279,4 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 27,1 mia. euro til 152,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 220.193 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 155.783 619
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.051 301
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 145.732 318
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 226.525 20.697
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.426 194
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.426 194
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 723.410 −116.183
5.1 Primære markedsoperationer 312.790 −13.775
5.2 Langfristede markedsoperationer 402.168 −99.622
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 8.441 −2.788
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 12 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 67.356 3.730
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 118.661 1.746
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.442 1
9 Andre aktiver 379.570 −1.885
Aktiver i alt 1.940.367 −91.081
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 729.294 1.588
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 377.887 −81.032
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 152.351 −27.092
2.2 Indlånsfacilitet 225.500 −53.912
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 36 −28
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 273 65
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 86.873 −22.494
5.1 Offentlig forvaltning og service 75.728 −19.634
5.2 Andre forpligtelser 11.145 −2.860
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 315.863 12.482
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet −880 −1.560
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.746 40
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.746 40
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.384 0
10 Andre forpligtelser 168.559 −173
11 Revalueringskonti 168.685 0
12 Kapital og reserver 71.683 3
Passiver i alt 1.940.367 −91.081
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt