Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 november 2008

11 november 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 november 2008 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen ett nettoköp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 22,8 miljarder EUR till 361,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 6 november 2008 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 10 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 70,8 miljarder US-dollar, med en löptid på 84 dagar. Samma dag förföll ytterligare en likvidiserande reverserad transaktion på 92,1 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 58,6 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Vidare på torsdagen den 6 november 2008 förföll en valutaswapptransaktion på 14,5 miljarder USD och ersattes med en ny på 1 miljard USD, med en löptid på sju dagar. Samma dag avvecklades ytterligare en valutaswapptransaktion på 0,7 miljarder USD, med en löptid på 84 dagar. Dessa två valutaswapptransaktioner hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 5 november 2008 förföll en valutaswapptransaktion på 18,8 miljarder CHF och ersattes med en ny på 21,2 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Fredagen den 7 november 2008 avvecklades en valutaswapptransaktion på 1,1 miljarder CHF, med en löptid på 84 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionerna hade ingen påverkan på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 118,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 729,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 19,6 miljarder EUR till 75,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 62,2 miljarder EUR till 497,9 miljarder EUR. Onsdagen den 5 november 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 325,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 312 miljarder EUR. Fredagen den 7 november 2008 förföll en refinansieringstransaktion med särskild löptid på 120 miljarder EUR och ersattes med en ny på 20,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 8,4 miljarder EUR (jämfört med 11,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 225,5 miljarder EUR (jämfört med 279,4 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 27,1 miljarder EUR till 152,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 220.193 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 155.783 619
2.1 Fordringar på IMF 10.051 301
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 145.732 318
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 226.525 20.697
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.426 194
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.426 194
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 723.410 −116.183
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 312.790 −13.775
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 402.168 −99.622
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 8.441 −2.788
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 12 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 67.356 3.730
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 118.661 1.746
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.442 1
9 Övriga tillgångar 379.570 −1.885
Summa tillgångar 1.940.367 −91.081
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 729.294 1.588
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 377.887 −81.032
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 152.351 −27.092
2.2 Inlåningsfacilitet 225.500 −53.912
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 36 −28
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 273 65
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 86.873 −22.494
5.1 Offentliga sektorn 75.728 −19.634
5.2 Övriga skulder 11.145 −2.860
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 315.863 12.482
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet −880 −1.560
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.746 40
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.746 40
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 168.559 −173
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.683 3
Summa skulder 1.940.367 −91.081
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media