Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. novembru 2008

11. novembra 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. novembra 2008 došlo k zvýšeniu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 1 mil. EUR najmä v dôsledku čistého nákupu zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných obchodov v amerických dolároch zvýšila o 22,8 mld. EUR na 361,1 mld. EUR. Vo štvrtok 6. novembra 2008 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 10 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 70,8 mld. USD so splatnosťou 84 dní. V ten istý deň bol splatný ďalší reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 92,1 mld. USD a bol uzavretý nový v objeme 58,6 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Vo štvrtok 6. novembra 2008 bol splatný aj menový swap v amerických dolároch v hodnote 14,5 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 1 mld. USD so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol uzavretý ďalší menový swap v amerických dolároch v hodnote 0,7 mld. USD so splatnosťou 84 dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tieto dva menové swapy nemali žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 5. novembra 2008 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch v hodnote 18,8 mld. CHF a bol uzavretý ďalší v hodnote 21,2 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. V piatok 7. novembra 2008 bol uzavretý menový swap vo švajčiarskych frankoch v hodnote 1,1 mld. CHF so splatnosťou 84 dní. Eurosystém tieto obchody uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnili.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,7 mld. EUR na 118,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 1,6 mld. EUR na 729,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 19,6 mld. EUR na 75,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 62,2 mld. EUR na 497,9 mld. EUR. V stredu 5. novembra 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 325,1 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 312 mld. EUR. V piatok 7. novembra 2008 bol splatný refinančný obchod so špeciálnou dĺžkou trvania vo výške 120 mld. EUR a bol uzavretý nový vo výške 20,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 8,4 mld. EUR (v porovnaní s 11,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 225,5 mld. EUR (v porovnaní s 279,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 27,1 mld. EUR na 152,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 220 193 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 155 783 619
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 051 301
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 145 732 318
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 226 525 20 697
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 426 194
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 11 426 194
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 723 410 −116 183
5.1 Hlavné refinančné obchody 312 790 −13 775
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 402 168 −99 622
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 8 441 −2 788
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 12 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 67 356 3 730
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 118 661 1 746
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 442 1
9 Ostatné aktíva 379 570 −1 885
Úhrn aktív 1 940 367 −91 081
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 729 294 1 588
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 377 887 −81 032
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 152 351 −27 092
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 225 500 −53 912
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 36 −28
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 273 65
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 86 873 −22 494
5.1 Verejná správa 75 728 −19 634
5.2 Ostatné záväzky 11 145 −2 860
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 315 863 12 482
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene −880 −1 560
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 746 40
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 746 40
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 384 0
10 Ostatné pasíva 168 559 −173
11 Účty precenenia 168 685 0
12 Kapitál a rezervy 71 683 3
Úhrn pasív 1 940 367 −91 081
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá