Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 юли 2008 г.

22 юли 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 47 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 18 юли 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,5 млрд. евро до 165,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции. На 17 юли 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 25 млрд. щатски долара и беше договорена нова на стойност 25 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 2,6 млрд. евро до 110,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 685,1 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 2,7 млрд. евро до 49,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 20,1 млрд. евро до 454,9 млрд. евро. На 16 юли 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 175 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 155 млрд. евро. Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 20,4 млрд. евро до 215,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 208 946 −47
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 131 763 −4 238
2.1 Вземания от МВФ 9 228 37
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 122 535 −4 275
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 56 635 874
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 660 1 500
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 660 1 500
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 455 051 −20 109
5.1 Основни операции по рефинансиране 154 998 −20 003
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 300 016 19
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −157
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 37 32
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 33 919 1 775
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 110 234 −2 638
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 456 −5
9 Други активи 376 684 −1 941
Общо активи 1 427 348 −24 829
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 685 062 −551
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 215 748 −20 424
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 215 628 −20 447
2.2 Депозитно улеснение 76 14
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 44 9
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 227 −2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 56 801 −2 841
5.1 Сектор „Държавно управление“ 49 944 −2 678
5.2 Други задължения 6 857 −163
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 78 271 1 569
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 839 −612
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 960 −2 264
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 960 −2 264
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0
10 Други задължения 144 286 294
11 Сметки за преоценка 152 364 0
12 Капитал и резерви 71 670 2
Общо пасиви 1 427 348 −24 829
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите