Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 18. jūlijā

2008. gada 22. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 18. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 47 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 165.5 mljrd. euro). Ceturtdien, 2008. gada 17. jūlijā likviditāti palielinošai operācijai ASV dolāros 25 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 25 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 110.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 685.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 49.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 20.1 mljrd. euro (līdz 454.9 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 16. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 175 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 155 mljrd. euro apmērā. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.4 mljrd. euro (līdz 215.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,946 −47
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 131,763 −4,238
2.1 SVF debitoru parādi 9,228 37
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 122,535 −4,275
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 56,635 874
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,660 1,500
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,660 1,500
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 455,051 −20,109
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 154,998 −20,003
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 300,016 19
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −157
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 37 32
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 33,919 1,775
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 110,234 −2,638
8 Valdības parāds euro 37,456 −5
9 Pārējie aktīvi 376,684 −1,941
Kopā aktīvi 1,427,348 −24,829
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 685,062 −551
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 215,748 −20,424
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 215,628 −20,447
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 76 14
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 44 9
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 227 −2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 56,801 −2,841
5.1 Saistības pret valdību 49,944 −2,678
5.2 Pārējās saistības 6,857 −163
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 78,271 1,569
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,839 −612
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,960 −2,264
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,960 −2,264
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 144,286 294
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,670 2
Kopā pasīvi 1,427,348 −24,829
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem