Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 juli 2008

22 juli 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 18 juli 2008 motsvarade minskningen på 47 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 165,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner. Torsdagen den 17 juli 2008 förföll en likvidiserande transaktion i US-dollar, på 25 miljarder USD, och ersattes med en ny på 25 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 110,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 685,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,7 miljarder EUR till 49,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 20,1 miljarder EUR till 454,9 miljarder EUR. Onsdagen den 16 juli 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 175 miljarder EUR och ersattes med en ny på 155 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 20,4 miljarder EUR till 215,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.946 −47
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 131.763 −4.238
2.1 Fordringar på IMF 9.228 37
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 122.535 −4.275
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 56.635 874
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.660 1.500
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.660 1.500
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 455.051 −20.109
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 154.998 −20.003
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 300.016 19
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −157
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 37 32
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.919 1.775
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 110.234 −2.638
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.456 −5
9 Övriga tillgångar 376.684 −1.941
Summa tillgångar 1.427.348 −24.829
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 685.062 −551
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 215.748 −20.424
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 215.628 −20.447
2.2 Inlåningsfacilitet 76 14
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 44 9
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 227 −2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 56.801 −2.841
5.1 Offentliga sektorn 49.944 −2.678
5.2 Övriga skulder 6.857 −163
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 78.271 1.569
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.839 −612
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.960 −2.264
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.960 −2.264
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 144.286 294
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.670 2
Summa skulder 1.427.348 −24.829
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media