Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. júlu 2008

22. júla 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. júla 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 47 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,5 mld. EUR na 165,5 mld. EUR. Vo štvrtok 17. júla 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 25 mld. USD a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške so splatnosťou 28 dní. Eurosystém tieto obchody uskutočnil v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 2,6 mld. EUR na 110,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 685,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 2,7 mld. EUR na 49,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 20,1 mld. EUR na 454,9 mld. EUR. V stredu 16. júla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 175 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 155 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ či objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 20,4 mld. EUR na 215,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 208 946 −47
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 131 763 −4 238
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 228 37
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 122 535 −4 275
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 56 635 874
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 660 1 500
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 660 1 500
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 455 051 −20 109
5.1 Hlavné refinančné obchody 154 998 −20 003
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 300 016 19
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −157
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 37 32
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 919 1 775
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 110 234 −2 638
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 456 −5
9 Ostatné aktíva 376 684 −1 941
Úhrn aktív 1 427 348 −24 829
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 685 062 −551
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 215 748 −20 424
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 215 628 −20 447
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 76 14
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 44 9
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 227 −2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 56 801 −2 841
5.1 Verejná správa 49 944 −2 678
5.2 Ostatné záväzky 6 857 −163
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 78 271 1 569
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 839 −612
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 960 −2 264
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 960 −2 264
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0
10 Ostatné pasíva 144 286 294
11 Účty precenenia 152 364 0
12 Kapitál a rezervy 71 670 2
Úhrn pasív 1 427 348 −24 829
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá