SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. juli 2008

22. juli 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. juli 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 47 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 165,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner. Torsdag den 17. juli 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 25 mia. dollar, og en ny operation på 25 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Operationerne blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 2,6 mia. euro til 110,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 685,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,7 mia. euro til 49,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 20,1 mia. euro til 454,9 mia. euro. Onsdag den 16. juli 2008 udløb en primær markedsoperation på 175 mia. euro, og en ny på 155 mia. euro blev afviklet. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 20,4 mia. euro til 215,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.946 −47
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 131.763 −4.238
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.228 37
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 122.535 −4.275
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 56.635 874
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.660 1.500
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.660 1.500
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 455.051 −20.109
5.1 Primære markedsoperationer 154.998 −20.003
5.2 Langfristede markedsoperationer 300.016 19
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −157
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 37 32
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.919 1.775
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 110.234 −2.638
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.456 −5
9 Andre aktiver 376.684 −1.941
Aktiver i alt 1.427.348 −24.829
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 685.062 −551
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 215.748 −20.424
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 215.628 −20.447
2.2 Indlånsfacilitet 76 14
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 44 9
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 227 −2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 56.801 −2.841
5.1 Offentlig forvaltning og service 49.944 −2.678
5.2 Andre forpligtelser 6.857 −163
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 78.271 1.569
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.839 −612
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.960 −2.264
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.960 −2.264
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 144.286 294
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.670 2
Passiver i alt 1.427.348 −24.829
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt