Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. julija 2008

22. julij 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. julija 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 47 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,5 milijarde EUR na 165,5 milijarde EUR. V četrtek, 17. julija 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 25 milijard USD, poravnana je bila nova prav tako v višini 25 milijard USD in z zapadlostjo 28 dni. Ti operaciji je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 2,6 milijarde EUR na 110,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 685,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,7 milijarde EUR na 49,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 20,1 milijarde EUR na 454,9 milijarde EUR. V sredo, 16. julija 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 175 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 155 milijard EUR. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 20,4 milijarde EUR na 215,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 208.946 −47
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 131.763 −4.238
2.1 Terjatve do MDS 9.228 37
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 122.535 −4.275
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 56.635 874
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.660 1.500
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.660 1.500
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 455.051 −20.109
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 154.998 −20.003
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 300.016 19
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −157
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 37 32
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 33.919 1.775
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 110.234 −2.638
8 Dolg širše države v EUR 37.456 −5
9 Druga sredstva 376.684 −1.941
Skupaj sredstva 1.427.348 −24.829
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 685.062 −551
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 215.748 −20.424
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 215.628 −20.447
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 76 14
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 44 9
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 227 −2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 56.801 −2.841
5.1 Širša država 49.944 −2.678
5.2 Druge obveznosti 6.857 −163
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 78.271 1.569
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.839 −612
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.960 −2.264
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.960 −2.264
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0
10 Druge obveznosti 144.286 294
11 Računi prevrednotenja 152.364 0
12 Kapital in rezerve 71.670 2
Skupaj obveznosti 1.427.348 −24.829
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije