Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 lipca 2008 r.

22 lipca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 18 lipca 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 47 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld euro do poziomu 165,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. W czwartek 17 lipca 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 25 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 25 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 2,6 mld euro do poziomu 110,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld euro do poziomu 685,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 2,7 mld euro do poziomu 49,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 20,1 mld euro do poziomu 454,9 mld euro. W środę 16 lipca 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 175 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 155 mld euro. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 20,4 mld euro do poziomu 215,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.946 −47
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 131.763 −4.238
2.1 Należności od MFW 9.228 37
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 122.535 −4.275
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 56.635 874
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.660 1.500
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.660 1.500
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 455.051 −20.109
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 154.998 −20.003
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 300.016 19
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −157
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 37 32
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 33.919 1.775
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 110.234 −2.638
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.456 −5
9 Pozostałe aktywa 376.684 −1.941
Aktywa razem 1.427.348 −24.829
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 685.062 −551
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 215.748 −20.424
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 215.628 −20.447
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 76 14
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 44 9
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 227 −2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 56.801 −2.841
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 49.944 −2.678
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.857 −163
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 78.271 1.569
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.839 −612
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 15.960 −2.264
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.960 −2.264
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 144.286 294
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.670 2
Pasywa razem 1.427.348 −24.829
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami