Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 juli 2008

22 juli 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 18 juli 2008 was de daling van EUR 47 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard tot EUR 165,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties. Op donderdag 17 juli 2008 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 25 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 25 miljard verrekend, met een looptijd van 28 dagen. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 2,6 miljard naar EUR 110,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 685,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,7 miljard naar EUR 49,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 20,1 miljard naar EUR 454,9 miljard. Op woensdag 16 juli 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 175 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 155 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 20,4 miljard naar EUR 215,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 208.946 −47
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 131.763 −4.238
2.1 Vorderingen op het IMF 9.228 37
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 122.535 −4.275
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 56.635 874
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.660 1.500
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.660 1.500
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 455.051 −20.109
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 154.998 −20.003
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 300.016 19
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −157
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 37 32
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 33.919 1.775
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 110.234 −2.638
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.456 −5
9 Overige activa 376.684 −1.941
Totaal activa 1.427.348 −24.829
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 685.062 −551
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 215.748 −20.424
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 215.628 −20.447
2.2 Depositofaciliteit 76 14
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 44 9
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 227 −2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 56.801 −2.841
5.1 Overheid 49.944 −2.678
5.2 Overige verplichtingen 6.857 −163
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 78.271 1.569
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.839 −612
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.960 −2.264
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.960 −2.264
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0
10 Overige passiva 144.286 294
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0
12 Kapitaal en reserves 71.670 2
Totaal passiva 1.427.348 −24.829
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media