Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 януари 2008 г.

15 януари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 40 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 11 януари 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 1 млрд. EUR до 154,2 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,9 млрд. EUR до 97,3 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 11,4 млрд. EUR до 659,4 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 3 млрд. EUR до 47,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 22,5 млрд. EUR до 419,5 млрд. EUR. На 9 януари 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 128,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 151,5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. EUR (при 0,6 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,7 млрд. EUR (при 0,6 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 37 млрд. EUR до 180,6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 704 −40
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 648 2 653
2.1 Вземания от МВФ 9 143 −3
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 505 2 656
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 713 −2 985
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 531 −174
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 531 −174
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 420 172 22 626
5.1 Основни операции по рефинансиране 151 500 23 001
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 487 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 184 −376
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 987 775
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 97 302 −873
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 705 0
9 Други активи 332 300 3 290
Общо активи 1 311 062 25 272
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 659 395 −11 420
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 181 285 37 071
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 180 614 36 962
2.2 Депозитно улеснение 665 111
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 345 −4
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 55 043 −2 528
5.1 Сектор „Държавно управление“ 47 098 −3 014
5.2 Други задължения 7 945 486
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 45 604 20
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 105 −486
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 795 1 201
8.1 Депозити, салда и други задължения 18 795 1 201
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 126 791 3 098
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 69 723 −1 680
Общо пасиви 1 311 062 25 272
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите