Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. januáru 2008

15. januára 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. januára 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 40 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004) a čistého nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1 mld. EUR na 154,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 0,9 mld. EUR na 97,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 11,4 mld. EUR na 659,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 3 mld. EUR na 47,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 22,5 mld. EUR na 419,5 mld. EUR. V stredu 9. januára 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 128,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 151,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 37 mld. EUR na 180,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 704 −40
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 648 2 653
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 143 −3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 505 2 656
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 713 −2 985
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 531 −174
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 531 −174
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 420 172 22 626
5.1 Hlavné refinančné obchody 151 500 23 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 487 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 184 −376
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 987 775
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 97 302 −873
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 705 0
9 Ostatné aktíva 332 300 3 290
Úhrn aktív 1 311 062 25 272
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 659 395 −11 420
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 181 285 37 071
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 180 614 36 962
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 665 111
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 345 −4
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 55 043 −2 528
5.1 Verejná správa 47 098 −3 014
5.2 Ostatné záväzky 7 945 486
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 45 604 20
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 105 −486
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 795 1 201
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 795 1 201
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 126 791 3 098
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 69 723 −1 680
Úhrn pasív 1 311 062 25 272
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá