Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 januari 2008

15 januari 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 11 januari 2008 was de daling van EUR 40 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 154,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,9 miljard naar EUR 97,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 11,4 miljard naar EUR 659,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3 miljard naar EUR 47,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 22,5 miljard naar EUR 419,5 miljard. Op woensdag 9 januari 2008 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 128,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 151,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 37 miljard naar EUR 180,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.704 −40
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.648 2.653
2.1 Vorderingen op het IMF 9.143 −3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.505 2.656
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.713 −2.985
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.531 −174
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.531 −174
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 420.172 22.626
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 151.500 23.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.487 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 184 −376
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.987 775
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 97.302 −873
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.705 0
9 Overige activa 332.300 3.290
Totaal activa 1.311.062 25.272
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 659.395 −11.420
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 181.285 37.071
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 180.614 36.962
2.2 Depositofaciliteit 665 111
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 345 −4
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 55.043 −2.528
5.1 Overheid 47.098 −3.014
5.2 Overige verplichtingen 7.945 486
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 45.604 20
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.105 −486
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.795 1.201
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 18.795 1.201
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 126.791 3.098
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 69.723 −1.680
Totaal passiva 1.311.062 25.272
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media