Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. januarja 2008

15. januar 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. januarja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 40 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 154,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,9 milijarde EUR na 97,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 11,4 milijarde EUR na 659,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3 milijarde EUR na 47,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 22,5 milijarde EUR na 419,5 milijarde EUR. V sredo, 9. januarja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 128,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 151,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 37 milijard EUR na 180,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.704 −40
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.648 2.653
2.1 Terjatve do MDS 9.143 −3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.505 2.656
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.713 −2.985
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.531 −174
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.531 −174
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 420.172 22.626
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 151.500 23.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.487 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 184 −376
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.987 775
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 97.302 −873
8 Dolg širše države v EUR 38.705 0
9 Druga sredstva 332.300 3.290
Skupaj sredstva 1.311.062 25.272
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 659.395 −11.420
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 181.285 37.071
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 180.614 36.962
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 665 111
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 345 −4
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 55.043 −2.528
5.1 Širša država 47.098 −3.014
5.2 Druge obveznosti 7.945 486
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 45.604 20
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.105 −486
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.795 1.201
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.795 1.201
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 126.791 3.098
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 69.723 −1.680
Skupaj obveznosti 1.311.062 25.272
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije